Text to encrypt
Encryption password
Text to decrypt
Decryption password